google-site-verification=H66guQsfF-DuU1IdO9FkCT-GXVvuqjYih2q_NHuFz0A

Adatkezelési tájékoztató

A www.ertekbecslek.hu honlap felhasználói részére.

A Latifundium 2003 Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett ertekelek.hu címen elérhető honlap (a továbbiakban: honlap) a regisztrált felhasználóit az alábbiak szerint tájékoztatja személyes adataiknak az Adatkezelő általi kezeléséről.

AZ Adatkezelő, ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEK

Az adatkezelő neveLatifundium 2003 Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye5200 Törökszentmiklós, Fáy András lakótelep 3. ép. 3. lház. 1. em. 3.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségemelinda@ertekbecslek.hu
Az adatfeldolgozó (honlap üzemeltető) neveTárhelypark Kft.
Székhelye1122 Budapest, Gaál József út 24. 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeinfo@tarhelypark.hu, +36-1-700-4140

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR).
A Rendelet hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény.
A törvény hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A törvény hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.370225

Adatkezelési alapelvek
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, mint a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elve.
Ezt az átláthatóságot és tájékoztatást szolgálják az adatkezelési tájékoztató és egyéb adatkezelési tartalommal is bíró dokumentumok, szabályzatok, melyeket Adatkezelő széles körben elérhetővé tesz a felhasználók számára már a felhasználási jogviszonyuk létrejöttekor. A felhasználók ezek tanulmányozása révén megismerhetik, átgondolhatják, hogy milyen adatkezelések érintettjévé vál(hat)nak, és ennek fényében mérlegelhetik adataik megadását.
Különleges adatokat a Adatkezelő egyáltalán nem, kezel. Ugyanakkor az egyes adatok változása esetén a felhasználónak kötelezettsége és érdeke a változás lehető legrövidebb időn (5 munkanapon) belüli bejelentése a Adatkezelő részére.
Az adatkezelés időtartamát tekintve korlátozott, csak a cél eléréséhez szükséges időtartam alatt kezelhet jogszerűen adatot a Adatkezelő. Ebből az elvből következik, hogy kifejezett jogszabályi előírás vagy más jogszerű érdek hiányában a Adatkezelő a rendelkezésére álló személyes adatokat, bizonyos idő után törölni/anonimizálni köteles.
Az Adatkezelő a személyes adatokat a tárhelyszolgáltató Tárhelypark Kft. 1122 Budapest, Gaál József út 24. címen lévő szerveren tárolja. A személyes adatok kezeléséhez a Adatkezelő a fent megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. A Adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön személyes adatait védjék többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, illetéktelen hozzáférés, másolás, felhasználás, módosítás vagy közzététel ellen. Ah Adatkezelő és az adatfeldolgozó a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet biztosít

Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapjai
Felhasználó személyes adatok megadása a felhasználó hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont.
A felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás a felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a felhasználó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ekörben a Adatkezelő törekszik rá, hogy a visszavonás vagy módosítás ugyanolyan egyszerű módon megtehető legyen, mint maga a nyilatkozat megadása. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás lehetőségéről a nyilatkozat megtételét megelőzően a Adatkezelő tájékoztatja a felhasználó. A visszavonás tényéből önmagában nem keletkezhet hátránya a felhasználónak.
Személyes adat jogszabályi felhatalmazás, illetve a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában vagy annak visszavonása esetén akkor is kezelhető, ha a felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy az aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Adatkezelő-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az a Adatkezelő vagy más harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ezen kívül személyes adat kezelhető akkor is, ha a személyes adat felvételére a felhasználó hozzájárulásával került sor, de a Adatkezelő a felvett adatokat ezen eredeti céltól eltérően a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Adatkezelő vagy más harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – kívánja a továbbiakban külön hozzájárulás nélkül, vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelni.

A kezelt adatok köre az adatkezelés célja, címzettjei, jogalapja és időtartama
A Adatkezelő felhasználóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatok az adatfeldolgozó által kezelt honlapon megadott email címere küldött emailben a felhasználók által kerülnek rögzítésre, majd ezt követően ügyintézés céljából továbbításra a Adatkezelő részére.
Az adatok más harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, illetve az EGT-n kívülre vagy nemzetközi szervezet részére.

A személyes adat kezelés céljaA személyes adat kezeléssel érintett adatkörökA személyes adat kezelés jogalapjaA személyes adat kezelés időtartama
Kapcsolattartás részben a honlapon szereplő email címre küldött email alkalmazássalNév, e-mail cím, tárgy, üzenet, egyéb kapcsolattartási adatokNév, e-mail cím, tárgy, üzenet, egyéb kapcsolattartási adatokA felhasználó hozzájárulásának visszavonásig,

Bizalmas adatkezelés és a felhasználót megillető jogok:
A felhasználó az adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok a tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást).
Ezekről röviden:
a) Tájékoztatáshoz való jog: jogszabályban megadott tartalommal előzetesen tájékoztatja a Adatkezelő a felhasználót és egyéb érintetteket, hogy milyen adatokat kezel róla a jogviszony során, így erre szolgál jelen tájékoztató is, illetőleg a kiválasztási, toborzási folyamat során a pályázók számára készített és karrieroldalon elérhető és rendelkezésre bocsátott tájékoztató is.
b) Hozzáféréshez való jog: a felhasználó bármikor kérheti az arról való tájékoztatást, hogy a Adatkezelő milyen adatokat tart róla nyilván. Ezeket tételesen rendelkezésére kell bocsátani és e körben másolatokat is kérhet.
c) Helyesbítés: a felhasználó a Adatkezelő által kezelt és rá vonatkozó helytelen adatokat pontosíthatja, módosíthatja.
d) Törlés és „elfeledtetés”: a felhasználó a rá vonatkozó Adatkezelő által kezelt adatokat töröltetheti, amennyiben azok nem szükségesek a Adatkezelő által végzett valamely művelethez. A Adatkezelő nem törli az adatokat, amennyiben jogszabályi kötelezettség megtartani az adatot, illetve, ha a Adatkezelő-nak érdeke fűződik annak megtartásához és ez az érdek jól megalapozott, illetőleg olyan kényszerítő erejű, hogy az érintett törléshez fűződő és adatai védelméhez való jogát az érdek érvényesülése a szükségesség és arányosság keretei között korlátozni képes. Így például: a felhasználó igényt érvényesít valamely fórumon a Adatkezelő-val szemben és Adatkezelő az érveléséhez és a bizonyításához szükséges adatokat megőrzi, azokat kérésre sem törli stb. „Elfeledtetéshez való jog” esetén a felhasználó azt is kérheti, hogy a Adatkezelő tegyen meg minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a jogszerűen törölni kért adatokkal kapcsolatban a Adatkezelő mindazon harmadik feleket pl. beszállítók vagy kiszervezett partner,értesítse a törlésről, akiknek a felhasználó adatát továbbította.
e) Adatkezelés korlátozása: a felhasználó kérheti, hogy adatait a Adatkezelő egy adott időpillanatban fennálló állapotban tartsa meg, azon az adatkezelésen ne változtasson, pl. mert igényt akar érvényesíteni vagy valamely kérelmet adott be és annak elbírálásáig kéri a korlátozást is. Ez egy pillanatkép a felhasználó adatairól, melyen nem lehet változtatni a korlátozás megszüntetéséig, ugyanakkor ez nem érinti a szerződésből vagy esetleg jogszabályból folyó kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítését a korlátozás időtartama alatt.
f) Adathordozáshoz való jog: a felhasználónak vagy egyéb érintettnek lehetősége van arra, hogy az általa megadott vagy a szerződés teljesítése körében róla vagy vele kapcsolatban keletkezett, elektronikusan rendelkezésre álló adatokat elektronikus formában, széles körben használt (pl. excel, CSV, stb) formátumban a Adatkezelő-tól megkapja. (Ez nem terjed ki azon adatokra, melyek kizárólag a Adatkezelő üzletmentéhez kapcsolódnak pl. olyan technikai azonosítók, melyeket a felhasználó vagy egyéb érintett egyébként használni nem tud, ezek használata csak a Adatkezelő belső működéséből folyó szükségszerűség).
g) Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó bármikor tiltakozhat valamely Adatkezelő által végzett adatkezeléssel szemben. A Adatkezelő minden esetben a jogszabály nyújtotta keretek között megvizsgálja ezek teljesíthetőségét.
h) Jogorvoslatok: Az felhasználónak jogában áll, hogy amennyiben adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, úgy bírósághoz forduljon. A per elbírálása alapesetben a Adatkezelő székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, mely az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is lehet. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék az alábbi linken kereshető meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso A felhasználónak jogában áll, hogy bírósági eljárás kezdeményezése helyett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban őt ért jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelycím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) eljárását kezdeményezze. A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján találhatók meg. (https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html )

A felhasználónak minden esetben lehetősége van rá, hogy mindezen eljárások megindítása előtt a Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez forduljon és véleményét, tanácsát kérje, illetve, hogy a Adatkezelő adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.
A felhasználó személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival, kérelmeivel
- írásban az Adatkezelőhöz a 5200 Törökszentmiklós, Fáy András lakótelep 3. ép. 3. lház. 1. em. 3. címen
- elektronikus úton az melinda@ertekbecslek.hu email címen

A változás-bejelentési kötelezettség (személyes adatok változása esetén 5 munkanapon belül be kell jelenteni a változást) teljesítésének elmulasztásából az esetlegesen felhasználót érő bármilyen kárért a Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal, azért egyedül a felhasználó köteles helytállni.

A felhasználóak adataihoz hozzáférő személyek köre
A felhasználóak adatait kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó ismerheti meg.
A Adatkezelő ezen személyeken kívüli harmadik felekkel a felhasználó adatait nem osztja meg.

Az adatok megőrzése
A felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok Adatkezelő általi kezelésére ezen hozzájárulás visszavonásáig kerül sor, ha a további adatkezelésre jogszabály kivételt nem állapít meg.
A Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor jogosult megváltoztatni. Minden esetben a honlapon megtalálható, közzétett tájékoztató tekinthető a hatályos verziónak. A Adatkezelő honlapján megtalálható, ügyfelekre vonatkozó Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában foglaltak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben irányadók lehetnek, amennyiben az adott rendelkezések értelmezhetők jelen jogviszony keretei között.

Kapcsolat